PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

úterý 12. června 2012

ADHD je hyperaktivita s poruchou pozornosti. Jedná se především o poruchu pozornosti,  impulizivitu a hyperaktivitu.

Děti, které trpí hyperkinetickým syndromem s poruchou pozornosti jsou nepozorné, aktivní a impulzivní v míře, která není přiměřená jejich mentálnímu věku a pohlaví. Jednotlivé symptomy vystupují do popředí v situacích, které kladou požadavky na udržení pozornosti a sebekontrolu.

Příznaky se projevují až 5x častěji u chlapců než u dívek.

Tato porucha se vyskytuje již od raného dětství, nejvíce pak ve školním věku, ve 40-50%  přetrvává do dospělosti.

Z 80% se podílí dědičnost na vzniku ADHD. Potom další symptomi jako kouření v těhotenství, problémové těhotenství, porod...

Projevy
- deficit pozornosti - děti mají největší a nejčastější obtíže s udržením pozornosti či volního úsilí při plnění zadaných úloh a s jejich dokončením v určitém časovém limitu. Například při školní i domácí přípravě bez přímého kontaktu s dospělým nebo při opakované, nepříliš zajímavé činnosti. Je dostatečně známé, že tyto děti potřebují pracovat v krátkých časových úsecích. Také nedostatek bezprostřední pozitivní zpětné vazby výrazně snižuje vytrvalost či volní úsilí dítěte.

- impulizovost - podobně jako pozornost je impulsivita mnohodimensionální pojem. Rychlé, neadekvátní reakce, které často předbíhají instrukci, vyvolávají chyby či omyly z nepozornosti. Časté bývá zapojování do rizikových, zdraví ohrožujících aktivit.

- hyperaktivita - nadměrná nebo vývojově nepřiměřená aktivita motorická či hlasová tvoří třetí základní charakteristiku ADHD. Typické jsou neúčelné, nadbytečné pohyby, ve škole tyto děti často opouštějí své místo, hrají si s předměty, které nemají vztah k učivu, často skáčí do řeči, jejich řečový projev je nadměrný. Vydávají atypické zvuky, které doprovázejí jejich činnost, popřípadě vlastní aktivity bohatě komentují.
Koexistence s dalšími poruchami - emočními či s poruchami chování, je všeobecně známá. Uvádí se, že 44% dětí s ADHD trpí další psychickou poruchou a 32% až dvěma poruchami. O dětech s ADHD se udává, že mají více symptomů úzkosti nebo deprese. Dále se u nich projevuje výraznější stupeň vzdorovitého a opozičního chování, agresivity.
Z výše uvedeného vyplývá, že přes 50% dětí s ADHD má výrazné obtíže v sociální oblasti jak ve skupině vrstevníků, tak ve vztahu s autoritami.Také jejich sebehodnocení je výrazně nižší než u zdravých dětí. 52% dětí s ADHD trpí zhoršenou motorickou koordinací. Zhruba 25% dětí s ADHD trpí specifickou vývojovou poruchou učení.
Je nutné si uvědomit, že uvedené symptomy se nevyskytují v plném výčtu u všech dětí s poruchou pozornosti.
Aby se porucha pozornosti mohla kvalifikovat jako ADHD / ADD musí být patrný výrazný rozpor mezi intelektuálními možnostmi dítěte a jeho školní výkonností.
Mohou však doprovázet ADHD, deprese, úzkost, noční běsy....

ADHD nemá souvislost s inteligencí jedince.Však téměř polovina dětí trpí různými specifickými poruchami učení.


Stanovení diagnozy - psychiatr, psycholog či neurolog.
Důležitá je včasná diagnoza, nejlépe již v předškolním věku.


Žádné komentáře:

Okomentovat